Agalates: aplikace

Agalates – lat. vada nohy, při níž je noha v trvalé plantární flexi; vzniká při oslabení svalů extenzorové skupiny a převaze flexorů. Při chůzi pata nedošlapuje na podložku, tíha těla se přenáší na hlavičky metatarsů. Může vzniknout u dlouhodobě ležících pacientů tlak přikrývky

Užívání Agalates poprvé

Agalates – zařízení sloužící k prevenci komplikací tromboembolické nemoci. Vkládá se do lumen dolní duté žíly, indikací jsou stavy, kdy není možné používat antikoagulační terapii nebo je neúčinná. Profylakticky se někdy zavádí při vysokém riziku embolie. Srov. bird’s nest

Agalates: Bezpečné používání a obecné pokyny

Agalates – zánět mozku u koní, jehož původem jsou viry z rodu Alfavirus, které mohou někdy vyvolat různě závažné onemocnění i u lidí arboviróza, přenos je různými druhy komárů. Viz venezuelská, východoamerická, západoamerická k. e

Jak přípravek Agalates užíváte?

Agalates nemoc, vrozený Duncanova nemoc – vrozená imunodeficience vázaná na X chromozom Xq24–27 s neznámým molekulárním defektem a selektivní neschopností imunologické eliminace viru EBV. Vada se manifestuje u dosud zdravých chlapců po primoinfekci EBV fulminantním až fatálním průběhem infekční mononukleózy. U mnoha pacientů se rozvíjí globální celulární imunodefekt B, T i NK buňky, lymfom, těžká hypogamaglobulinemie, poruchy krvetvorby. Signifikantní je porucha tvorby protilátek na nukleární antigen EBNA. Dochází k aktivaci aloreaktivních cytotoxických T lymfocytů, které napadají buňky jater nekróza. Porušená je i funkce paměťových T lymfocytů na EBV. Prognóza není dobrá. Angl. zkr. XLP

Agalates: Jak funguje konzultace?

Agalates – úroveň duševních, tělesných a sociálních funkcí a vztahů, vč. vnímání zdraví, životního uspokojení a pohody. Bývá do ní zahrnována i spokojenost pacientů se zdravotnickými službami, resp. s léčbou a jejími výsledky

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.